Yeşil Kart Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2003

 

Yeşil Kart Mali Sorumluluk Sigortası, Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Md. 2 aksine Türkiye hudutları dışında Yeşil Kart Sigorta Sertifikasında rumuzları belirtilen ve bu rumuzların üzerinde çarpı işareti olmayan ülkelerde geçerli olup, kaza halinde kaza mahalli ülke mali sorumluluk sigortası genel şartları çerçevesinde sigortacının ve sigortalının sorumluluğunu deruhte eder.

Aşağıdaki özel şartlar Yeşil Kart uygulamalarında ve sigortalı ile sigortacı arasındaki ihtilaflarda öncelikle uygulanır.

PRİM TARİFESİ

I-YILLIK PRİM TARİFESİ

Sigortalıdan tahsil edilecek prim beher risk grubunun hizasında yazılı EURO tutarıdır.

OTOMOBİL (A)

1 yıl için 400.- EURO

MİNİBÜS (M)

1 yıl için 550.-EURO

OTOBÜS (E)

1 yıl için 850.-EURO

KAMYON-ÇEKİCİ (C)

1 yıl için 1.200.-EURO

KAMYONET (1)(Kamyonet)

1 yıl için 600.-EURO

RÖMORK (F)

Bir çekiciye bağlı olmak ve bağlı römork sayısı (4)'ü geçmemek kaydı ile her bir römork için 150.-EURO

KARAVAN (Karavan)

Kendi kendine hareket edenler (15 günlük) 125.-EURO

Kendi kendine hareket edenler (30 günlük) 175.-EURO

Otomobil tarafından çekilenler (15 günlük) 125.-EURO + Çeken araç primi

Otomobil tarafından çekilenler (30 günlük) 175.-EURO + Çeken araç primi

MOTOSİKLER (B)

15 Günlük 75.-EURO

30 Günlük 100.-EURO

II-KISA SÜRELİ PRİM TARİFESİ

Tüm araç çeşitleri için:

15 güne kadar sigortalarda yıllık primin %20'si

1 aya kadar sigortalarda yıllık primin %25'i

2 aya kadar sigortalarda yıllık primin %35'i

3 aya kadar sigortalarda yıllık primin %45'i

4 aya kadar sigortalarda yıllık primin %55'i

5 aya kadar sigortalarda yıllık primin %65'i

6 aya kadar sigortalarda yıllık primin %75'i

6 ayı geçen sigortalarda yıllık primin Tamamı alınır.

TALİMATLAR

1- Sigortalanacak olan taşıtın ruhsatnamesinde kayıtlı kategorisi:

A) Otomobil,

B) Motosiklet,

C) Kamyon veya Çekici,

D) Otobüs veya Minibüs,

E) Römork,

KARAVAN-Karavan olarak mutlaka belirtilecektir.

KAMYONET-Kamyonet veya Panelvan

2) Yeşil Kartın süre başlangıcı ve sonu hanelerindeki tek rakamlı gün ve ayların önüne sıfır rakamı konulacaktır. (1.1.2003 yerine 01.01.2003 gibi)

3) İkinci nüsha veya müteakip Yeşil Kart tanzimlerinde vade başlangıcı için tanzim tarihi vade sonu için ise asıl Yeşil Kartın bitiş tarihi esas alınmalıdır.

Kayıp, çalıntı ve diğer zorunlu nedenlerden dolayı sigortalının Yeşil Kart orijinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde, sigortalıya yeni Yeşil Kart sigorta sertifikası tanzim edilebilmesi için, sigortalı tarafından kayıp veya çalıntı olduğu iddia edilen Yeşil Kartın ayrıntılarına da yer verildiği resmi otoritelerce tutulan bir tutanağın sigortacıya ibrazı gerekmektedir.

4) Sigortalıya verilmeden önce tanzim sırasında sigortacı tarafından battal edilen veya mebdeinden iptal edilen Yeşil Kart asıllarının tanzim tarihini takip eden 15 gün içinde Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'na iadesi gereklidir.

5) Prensip olarak yabancı plakalı araçlara Yeşil Kart tanzim edilemez. Yabancı plakalı bir aracın Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde Yeşil Kartının vadesinin dolması halinde söz konusu araca azami 15 günlük süre için Yeşil Kart tanzim edilebilir.

6) Yeşil Kart tanziminde işletmeci dikkate alınır. Aracı uzun süreli kiralayan şahıslar işletmeci sayıldığından, uzun süreli kiralanan araçlara işletmeci adına Yeşil Kart tanzimi için mutlaka kira sözleşmesinin noterden tanzimi gerekmektedir.

7) Bir çekici plakasına istinaden her biri ücretli en fazla dört römork Yeşil Kart sertifikası tanzim edilir.

8) Ücretli römork Yeşil Kartları, Türkiye Yeşil Kart Reasürans Pool'ü üyesi bir sigorta şirketince düzenlenmiş aynı işletmeciye ait bir çekici Yeşil Kartına istinaden ve vadeleri bu Yeşil Kartın vadesi içinde kalmak koşulu ile çekici Yeşil Kartını tanzim eden sigorta şirketi tarafından düzenlenebilir. Yeşil Kart tanzimcisi sigorta şirketinin Yeşil Kart üyeliğinden ayrılması halinde ise herhangi bir üyeden ilave römork Yeşil Kartı tanzim edilebilir.

9) Çekicinin vadesine bağlı bir yıldan kısa süreli römork Yeşil Kart Sertifikalarında, kısa süre esasına göre prim tahakkuk ettirilir.

10)  Römorklara Yeşil Kart sertifikası tanzimi halinde aşağıda içeriği yazılı taahhütnamenin sigortalıya imzalatılması ve imzalı nüshanın bordro ile birlikte Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'na iletilmesi şarttır. (Taahhütname örneği Ek-1)

11)  Trafikten men ve noterden satış halleri dahil Yeşil Kartlar hiçbir halde başka bir araca ve kişiye devredilemez.

İPTAL İŞLEMLERİ

12)  Noter satışı halinde sigortalı durumu derhal sigortacıya bildirmek zorundadır. Satış tarihinden itibaren (7) gün içinde yazılı olarak sigortacı durumdan haberdar edilip, iptale konu Yeşil kart Sertifikası bu süre içerisinde sigortacıya ibraz edildiği takdirde, satışa konu aracın Yeşil Kartı, noter satış tarihi dikkate alınarak gün esası üzerinden prim iadesi yapılarak iptal edilir. Billdirimde ve Yeşil Kartın iadesinde (7) günlük süre geçirilirse bu durumda Yeşil Kart iptallerinde Yeşil Kartın sigortacıya iade edildiği gün dikkate alınarak gün esasına göre prim iadesi yapılır.

(04.03.2004 Yeni Metin) Yeşil Kart Sertifikası ile sigortalı bir aracın trafikten çekilmesi (plakanın terkini) halinde Yeşil Kartın ve aracın trafikten çekildiğine dair belgenin sigortacıya iade edildiği tarih dikkate alınarak gün esasına göre prim iadesi yapılır. Satış ve terkin dışındaki hallerde Yeşil Kartın sigortacıya iade edildiği tarih dikkate alınarak kısa süreli prim tarifesi esasına göre prim iadesi yapılır.

13)  Noter satışı ve aracın trafikten kaydının silinmesi haricinde, kısa süreli Yeşil Kartlar ile tanzim tarihinden itibaren süresi 6 ayı geçen Yeşil Kartlar iptal edilip prim iadesi yapılamaz.

Yeşil Kart Sertifikalarının iptali için, sigortacı tarafından Yeşil Kart poliçesi ve zeyilnamelerine bağlı tüm Yeşil Kart Sertifikası asıllarının sigortalıdan alınması gerekmektedir.

Kayıp, çalıntı nedeniyle sigortalının Yeşil Kart orjinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde Yeşil kartın iptali için, Yeşil Kartın ayrıntılarına da yer verildiği resmi otoritelerce tutulan bir tutanağın sigortacıya ibrazı gerekmektedir.

14)  Bir çekiciye ait Yeşil Kart Sertifikasının iptali talep edildiğinde işbu çekiciye bağlı tüm römorkaların Yeşil Kartlarının da iptali gerektiğinden iptal talebi, bağlı römork Yeşil Kartları ile birlikte değerlendirilir. Römork Yeşil kart Sertifikalarının iptallerinde de çekici Yeşil Kart Sertifikalarının iptalleri ile ilgili hükümler uygulanır.

SON HÜKÜMLER

15)  Burada yer almayan hususlarda Karayolları Trafik Kanunu ve Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının kabili tatbik hükümleri geçerli olur.

UYGULAMA

16)  Bu tarife ve Talimat 01 TEMMUZ 2003 tarihinden itibaren düzenlenecek yeni veya temdit Yeşil Kartlar ile daha önce tanzim edilmiş ancak bu tarifenin yürürlük tarihinden sonra ortaya çıkabilecek işlem ve ihtilaflara uygulanacaktır.

EK-1

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ (1)

İşbu ...............tarih ve ................numaralı Yeşil Kartla sigortalı bulunan ............. plaka sayılı römorkun yabancı plakalı ve/veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu üyesi bir sigorta şirketince sigortalı olmayan bir araçla çekildiği sırada vuku bulacak bir trafik kazasında çekici aracın kaza tarihinde geçerli olan Yeşil Kart fotokopisini anılan römorkun sigortalı bulunduğu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu üyesi ..................Sigorta Şirketine ibraz etmeyerek, sigortacının T.T.K.'nın 1301. Maddesi hükümlerine göre halefiyetini zedeleyici davrandığım takdirde, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'nun bu nedenle yapmış bulunduğu tazminat ödemelerini ve giderlerini ödeme yapılan para cinsinden ilk talepte ve (10) gün içine itirazsız ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

Ayrıca bahse konu römorkun karışacağı kazada kaza esnasında hangi çekici plakasına bağlı olduğunun ispatı da tarafımın mükellefiyeti kapsamına olduğunu kabul ve beyan ederim.

SİGORTA ETTİREN İMZA
VE (VARSA)

(MALİK VEYA İŞLETEN)
ŞİRKET KAŞESİ

 

 

(1)Kamyonet ve Panelvanlar için Tarifeye 25.03.2005 tarihinde ilave edilmiştir.