Site Rengi

CMR – Karayolları ile Yapılan Uluslararası Eşya Taşımaları Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

CMR – Karayolları ile Yapılan Uluslararası Eşya Taşımaları Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Karayolları ile Yapılan Uluslararası Eşya Taşımaları Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

(CMR Sorumluluk Sigortası)

POLİÇE NO       :

1. SİGORTALI

Sigortalı ile onlar tarafından görevlendirilecek nakliyeciler sigortalıdırlar.

 2. SİGORTA KORUMASININ GEÇERLİLİK ALANI

Avrupa, Asya ve Eski SSCB ülkelerinden veya bu ülkelere yapılan, CMR hükümlerinin uygulandığı bütün uluslararası taşımalar için sigorta koruması tanınmıştır.

3. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU

3.1        Sigortanın konusu, sigortalınn kendisine ait ve kendisinden başka kira akdi olmayan kiralık araçlarla yapacağı ücret mukabili eşya taşınmasına ilişkin sözleşmelerden kaynaklanacak sorumluluğunu, “Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşımasına İlişkin Anlaşma”nın (CMR) sigorta sözleşmesi akdedildiği sırada geçerli olan hükümlerine göre teminat altına almaktır. CMR Konvansiyonu’nda yapılacak herhangi bir değişiklik ve ek düzenleme, ancak sigortacının bu değişiklik ve ek düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 gün içersinde sigorta ettirene karşı yazılı olarak itirazda bulunmaması halinde, bu sözleşmenin kapsamında olacaktır.

3.2        Talep edenin bir nakliyat sigortası varsa veya nakliyat sigortası aktedebilecek durumda ise, sigortacı tüm haklı talepleri sadece CMR’nin sorumluluk esaslarına göre ve sınırlarına kadar tazmin edecektir.(Her bir eksik veya hasarlı yükün beher kilogramı için, sigortacının sorumluluğu bu sigorta sözleşmesinin “Teminat Limitleri” bölümündeki hükümler saklı kalmak kaydı ile 8.33 özel hesap birimlik azami tazminat aşamaz. Burada söz konusu özel hesap birimi Uluslararası Para Fonu’nun Özel Çekiş Hakkı’dır.)

4. SİGORTANIN KAPSAMI

4.1                Bu sigorta, taşınan malların kısmen veya tamamen ziyası ve hasar görmesi taşıma süresinin aşılması (CMR Madde 19) ve malın tesliminde bedelinin tahsili şartlarına uyulmaması (CMR Madde 21) nedeniyle, sigortalıya yöneltilen haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını ve haksız tazminat taleplerine karşı konulmasını kapsar. CMR’nin 11 Maddesinden kaynaklanan talepler de sigorta kapsamına girmektedir.

Sigortalıdan haksız tazminat talebinde bulunulduğu takdirde, bu talep sigortacı tarafından reddedilecektir. Sigortalı aleyhine dava açılması halinde de sigortalı sigortacının göstereceği bir avukata vekalet verecek, dava masrafları ile avukatlık ücreti sigortacı tarafından karşılanacaktır. Mahkemece CMR sözleşmesinin teminat kapsamına girmeyen bir olaydan dolayı sigortalının sorumluluğu olduğuna karar verildiği takdirde tazminat, kararın kanuni yollardan geçerek kesinleşmesinden sonra sigortalı tarafından ödenecektir. Bu nedenle sigortalı sigortacıdan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

4.2                Sigortacı ayrıca, yapılan masrafların taşınan emteadaki hasara oranla makul ölçülerde olması kaydı ile hasarı azaltma, kurtarma ve buna bağlı olarak yerel yetkililer tarafından kesilen masraf ve cezalar ile imha masrafları  ve hasar tespit gideriyle yükün son varma yerine sevk edilmesi için gerekli ek masrafları

azami 2.000.-EUR ile sınırlı olmak kaydıyla tazmin eder.

5. SİGORTA SÜRESİ, AKTARMA VE DURAKLAMA

 5.1                Bu sözleşme ile verilen teminat, taşıyıcının malları nakil aracına sağlam olarak yüklenmesini takiben taşıma sahası içinde olmak kaydıyla malların nakil aracı üzerinde geçici olarak beklemesi ve/veya zorunlu aktarmalar(azami süre kesintisiz 120 saattir) sırasında meydana gelecek hasarlarla ilgili sorumluluk talepleri de bu sözleşmenin sağladığı teminat kapsamındadır. Bu azami süre sigortacının onayının alınması ve ek prim karşılığında uzatabilir. Ancak, teminatın bu yönde genişletilmesi CMR şartlarının tatbikini engellemez.

Sigortalı yüklü nakil aracının ve taşınan emteanın emniyeti için gerekli olan tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Yüklü nakil aracının duraklaması veya emteanın geçici olarak depolanması hallerinde sigorta ettiren aracın ve emteanın güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için bütün önlemleri almakla yükümlüdür.

Frigorifik tesisatlı araçlarla yapılan taşımalarda, aracın soğutma ve/veya havalandırma tesisatının taşınan emteanın gerektirdiği ısı seviyesinde ve kesintisiz olarak çalıştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.

Frigo tesisatının arızasına atfedilebilecek tüm hasar, ziya ve masraflara ilişkin sorumluluk talepleri, bu arızanın yurtdışında giderilmesi halinde arızanın sebebiyle ilgili olarak hazırlatılacak rapor ve tamir masraflarına ait faturaların sigortacıya gönderilmesi ya da arızanın Türkiye’de giderilecek olması halinde ise tamir edilmeden önce sigorta şirketinin merkezine müracaat edilip ekspertiz yapılması halinde sigorta teminatına dahil olacaktır.

5.2                Sigorta teminatının geçerli olduğu süre zarfında bir duraklama söz konusu olursa, kesintisiz 120 saat ile sınırlı olmak kaydıyla, teminat devam edecektir. Nakil aracının başka bir vasıtaya (Ro-Ro, tren v.b.) yüklenmesi için geçecek süre de bekleme süresi olarak kabul edilmekle birlikte, kesintisiz 120 saat sınırlamasına tabidir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi ve/veya ihmal edilmesi halinde, sigortacının sorumluluğu ortadan kalkar.

 6. SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA KALAN TALEPLER

Aşağıdaki talepler sigorta teminatı kapsamı dışındadır:

6.1                Taşınan mala bağlı olarak kanunun taşınmasını men ettiği emtiaların taşınması ile ilgili sorumluluklar,

6.2                Makul olmayan veya mevcut şartlar altında yetersiz bulunan kararlaştırılmış taşıma sürelerinin aşılmasından doğan talepler,

6.3                CMR’nin 24. Maddesi (Değer Artırımı) ve CMR’nin 26. Maddesine (Teslimatla ilgili Gecikmeden dolayı Özel Menfaatler) göre yapılan anlaşmalara dayalı talepler,

6.4                Sigortalının bizzat kendisinin, yasal temsilcilerinin, sigortalı adına hareket eden ilgili kişilerin ya da şubelerin, bağımsız yöneticilerinin, kasıt veya ağır ihmallerinin neden olduğu hasarlara ilişkin talepler,

6.5                Araçların yetersiz ve/veya eksik bakım ve muhafazasından, trafiğe ve/veya yüke elverişli olmamasından ve/veya araçlarda münhasıran bakımsızlıktan kaynaklanan teknik arızalardan dolayı taşınan yükte oluşan hasarlara ait talepler,

6.6                Nükleer enerji nedeniyle veya nükleer emtea ya da radyoaktif maddelerden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı hasarlar ile parlayıcı patlayıcı veya kirletici özellik taşıyan emteanın (akaryakıt , fuel-oil, kimyevi madde v.b.) hasara uğramasının dolaylı sonucu olarak ortaya çıkabilecek talepler (çevre kirliliğini giderme ve azaltma masrafları, cezalar, yasal düzenlemelerden dolayı doğabilecek her türlü parasal yaptırımlar v.b.),

6.7                Savaş, savaş benzeri olaylar, iç savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri, gasp, kötü niyetli hareketler, kamu otoritesinin tasarrufları, devlet makamları tarafından müsadere edilmesi ya da el konulması, terkedilmiş mayın, torpido, bomba veya diğer terkedilmiş savaş silahları, işçi hareketleri, politik nedenlerden kaynaklanan hareketler, kasdi hareketler ve terörizm ile bunlarla ilgili alınan önlemlerden doğan hasarlara ilişkin talepler,

6.8                Altın, platin, gümüş gibi değerli madenler, mücevherler, değerli taşlar, para ve her çeşit kıymetli evrakta oluşacak hasarlardan doğan talepler,

6.9                Sanat eserleri, tablo ve antikalardan oluşan hasarlardan doğan talepler,

6.10             Salatalık-kornişon , kiraz, incir, karpuz, kavun taşımaları,

6.11             Sigortalının ve/veya istihdam ettiği kişilerin koruması altındayken nakil aracının denetimsiz bırakılması nedeniyle nakil ve/veya treyler ve/veya konteynerlerin ya da içindekilerin çalınmasından kaynaklanan hasarlara ilişkin talepler, ancak  mucbir sebep, arıza ve mola durumlarında aracın kilitlenerek 2 saate kadar aracın başından ayrılma durumlarında aşağıdaki şartlara bağlı olarak teminat devam edecek olup, bu şartlar altında meydana gelen hasarlarda ilgili kamu oteritelerinin raporları dikkate alınacaktır.

·          Aracın her türlü yalnız bırakılmasında usulüne uygun olarak emniyete alınması, camların kapalı olması,

·          Araçlarda alarm/GPS veya immobilizer bulunması. Bu güvenlik aletleri kısa süre için de olsa aracın her yalnız bırakılmasında açık bırakılmalıdır. Ve araç mutlaka kilitli olmalıdır.

Bekçili, güvenlikli park yerinde konaklama yapılmadığı hallerde oluşan hırsızlıklar teminat dışıdır.

 Bekçili park alanlarında park edilmiş olan araçlarda yukarıdaki önlemlerden birinin olmaması durumunda oluşacak hasarlarda hasar bedeli üzerinden

% 20 oranında Tenzil-i Muafiyet uygulanacaktır.

Araçların ve römorkların yüklü vaziyette iken bekçili park mahalleri dışında park etmeleri durumunda araçların kontrolsüz bırakılma süresi 15 dakika ile sınırlı olup yukarıdaki önlemlerin alınmış olması gerekmektedir. Aksi halde oluşacak hasarlar teminat dışındadır.

Ayrıca çekicilerin dorselerinden ayrılarak araçların denetimsiz bırakılmaları şeklinde olan hırsızlık hasarlarında, aracın bırakıldığı park yerlerinin güvenli olup olmamasına bakılmaksızın, söz konusu olaylar teminat dışıdır.

6.12             Nakil aracının brandasının yırtık ve delik olması ve/veya su geçirmezlik niteliğini kaybetmesinden dolayı taşınan emteada meydana gelebilecek ıslanma hasarlarına ilişkin talepler,

6.13             Bazı emteanın doğal yapısından kaynaklanan aşınma, normal fire, çürüme, kuruma, oksidasyon, paslanma, mutad dışı akma; fare, kurt veya diğer haşerelerin yapacağı tahribat ve tadını etkileyen buharlaşma ve her türlü salgılar ve ısı farkları nedeniyle meydana gelen hasarlara (malda zaten varolan ayıplara) ilişkin talepler,

6.14             Kar kaybı ve piyasa – müşteri kaybından kaynaklanan zararlara ilişkin talepler,

6.15             Sigortalı emteanın mutad evsafına göre yetersiz veya uygun olmayan ambalajlama yahut hazırlanması ile hatalı yükleme ve/veya istiflenmesi sonucu oluşan hasarlara dayalı talepler,

6.16      Sahte plaka, motor ve şasi numaralı araçlarla yapılan taşımalarda meydana gelen her türlü hasarlara ait talepler,

6.17      Sigortalının bu sözleşmeden doğan haklarını, sigortacının önceden onayını almaksızın üçüncü kişilere devretmesine ilişkin talepler,

6.18            Eski Sovyetler Birliği sınırları içerindeki ülkelere veya bu ülkelerden yapılan taşımalarda, yanlış yere yanlış gönderilene teslimat yapılmasından kaynaklanan talepler,

6.19            İçki, sigara taşımaları teminat haricidir.

6.20            Taşınan emtiaya izinli ve/veya kaçak yollarla giren kişilerin verdikleri zarar/ziyan

            teminat haricidir.

6.21            İtalya’da meydana gelen hırsızlık hasarları aşağıda belirtilen şartlar doğrultunda

teminat altında olup aksi halde teminat haricidir:

1-       Araçlar ve/veya römorkları yüklü vaziyette iken bekçili park mahallerinin dışında, 15 dakikadan fazla terkedilemezler.

2-       Aracın her türlü yalnız bırakılmasında, araç ve yük ile ilgili belgeler şoförün beraberinde olmalıdır.

3-       Araç her türlü yalnız bırakılmasında usulüne uygun olarak emniyete alınacak, camlar kapalı olacaktır.

Ek olarak araçlarda alarm/GPS veya immobilizer bulunmalıdır. Bu güvenlik aletleri kısa süre için de olsa aracın her yalnız bırakılmasında açık bırakılmalıdır. Ve araç mutlaka kilitli olmalıdır.

4-       Araç çalındığı anda hırsızlık en yakın polis karakoluna bildirilmelidir. Araç tekrar bulunduğunda karakol ve/veya avarya komiseri tarafından hırsızlığa karşı

hangi önlemlerin alınmış olduğu ve bunların ne şekilde fonksiyon ifa edememiş

olduğu tesbit edilmelidir.

5-       Yukarıda sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, sigortacılar da kendi yükümlülüklerini yerine getrimekten muaftırlar.

Sözleşme müddetince hırsızlık rizikosunun ağırlaştığı diğer cadde, alan vs. isimlerinin sigortacılar tarafından kapsam dışı tutulması hakkı saklıdır.

7. PRİMLER

Sigorta poliçesinin ön yüzünde belirtilen götürü primler kararlaştırılmıştır.

7.1                Sigortalının, her takvim ayının başında kendisi tarafından kullanılan araçları ve resmi plakalarını sigortacıya bildirecektir.

7.2                Bildirim sigortacıya her ayın 10.gününe kadar ulaşmalıdır. Bildirimi yapılmamış araçlar sigorta teminatının kapsamı dışındadır.

7.3                Taraflar başkaca bir bildirim süresi kararlaştırmak hakkına sahiptirler.

7.4                Bildirim süresi içinde bildirilen araçlar için primler, bir sonraki ayın 10.gününe kadar acenteye ödenmelidir.

7.5                Bu bildirim şekline uyulmaz veya prim zamanında ödenmezse, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.

8. PRİM UYARLAMASI

Aylık veya yıllık olarak tahakkuk edilen primin bir yıllık sigorta süresi içinde ödenen ve muallak hasar toplamını karşılamayacak kadar yetersiz kaldığı saptanırsa, sigortacı, sigortalıdan primlerin uyarlanmasını – arttırılmasını talep edebilir. Yazılı talepten itibaren dört hafta içinde prim uyarlanması konusunda bir anlaşma sağlanmazsa, sözleşmenin tarafları yazılı şekil şartına uymak ve iki haftalık süre tanımak kaydıyla sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptirler.

9. HASARIN OLUŞUMUNDAN ÖNCEKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Sigortalı;

9.1                Taşıyıcı aracın tüm seyahat güzergahı boyunca nizami bir biçimde ve sürekli olarak gözetim altında bulundurulmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu şarta özellikle aracın dinlenmek için verilen molalar ile bekleme sürelerinde park edilmesi sırasında uyulması zorunludur.

9.2                Sürücüleri ve alt nakliyecileri basiretli bir tacirin göstermesi gereken özenle seçmekle yükümlüdür.

9.3                Taşımada kullanılacak araçların teknik açıdan, taşımaya uygunluk bakımından ve trafik emniyeti açısından yeterli olduklarını sürekli kontrol etmek ve tesbit edilen aksaklıkları derhal gidermek yükümlüdür. Ayrıca araç şoförlerini seyahat esnasında ortaya çıkabilecek ve taşınan malları olumsuz yönde etkileyecek hasarların derhal ortadan kaldırılmaları gerektiğine dair uyaracaktır.

9.4                Sefer esasına göre yapılan anlaşmalarda, taşımadan önce sigortacıya çekici araç ve römork plakasını bildirmekle yükümlüdür. Çekici araç plakasının sigortacıya bildirilmemiş olduğu durumlarda, römork plakası sigortacıya bildirilmiş olsa dahi, CMR sigortası geçersiz kabul edilecek ve herhangi bir hasar ödemesi yapılmayacaktır.

9.5                (Taşımanın hangi aşamasında Ro-Ro kullanıldığı önemli olmaksızın) sadece römorkun Ro-Ro gemisine yüklendiği Ro-Ro gemisi ile yapılan taşımalarda, sigortacıya, Ro-Ro gemisinin hareketinden önce ve varma yerine ulaşmasından sonra kullanılan çekicilerin plakaları ile bütün römorkların plakalarını bildirmekle yükümlüdür.  Aksi takdirde sigorta sözleşmesi geçerliliğini yitirir. Ancak bu şart sadece sigortalının “aylık bildirim” bazında çalışılan taşımaları için geçerlidir.  Bu durumda prim hesaplamasında romörk sayısı ölçü alınacaktır.

5. ve 9.1 maddelerindeki duraklama süreleri, Ro-ro gemisine yükleme veya varma yerine taşınma sırasında bekleyen römorklar için de geçerlidir.

Sigortalı tarafından “sefer bazında” bildirimi yapılan araçlar için sigorta ancak, çekici ve römorkun harekete geçmesinden itibaren varma yerine kadar seferi birlikte yapmaları halinde geçerli olacaktır.

10. HASARIN OLUŞUMUNDAN SONRAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Sigortalı;

 10.1             Taşıma sözleşmelerine dayalı olarak tazminat talebine yol açabilecek ve bu sigorta sözleşmesinin sağladığı teminat kapsamına giren her türlü olayı derhal, herhalde haber aldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde sigortacıya ya da acentesine bildirmek,

10.2             Hasarın önlenmesi ve azaltılması için gerekli tedbirleri almak, (frigorifik araçlar ile yapılan yaş sebze meyve taşımalarında taşınan mal için hasar ihbarında bulunulursa, mallar sigorta şirketinin görevlendirdiği eksper gelmeden frigorifik araçtan indirilmeyecek ve eksperin kontrolünde alıcının soğuk depolarına taşınacaktır. Aksi takdirde eksper görmeden depolara taşınan ve bozulduğu iddia edilerek ihbarda bulunulan mallar için sigorta şirketinin sorumluluğu yoktur.)

10.3             Sigortacı veya acentesine gerekli bütün bilgileri vermek ve talimatlarına uymak,

10.4             Her hasarda sigorta şirketinin görevlendireceği ekspere (loss-adjuster), yetkili avarya komiserine başvurmak ve talimatlarını yerine getirmek,

10.5             Her türlü trafik kazası, hırsızlık ve yangın nedeniyle oluşacak hasarı yetkili polis merkezine bildirmek,

10.6             Sigortacının onayını almaksızın herhangi bir tazminat talebini kabul etmemek, yerine getirmemek veya devretmemek,

10.7             İleri sürülen herhangi bir tazminat talebiyle ilgili olarak bir mahkeme veya resmi makama başvurulduğunda sigortacı veya acentesini derhal haberdar etmek,

10.8             Sigortacının talebi üzerine bir avukata vekalet vermek ve davanın takibini sigortacıya bırakmakla yükümlüdür.

 11. YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNİN SONUÇLARI

Sigorta ettirenin bizzat kendisi, kanuni temsilcileri, sigorta ettiren adına hareket eden yetkili kişiler veya şube yöneticileri bu sözleşmede öngörülen yükümlülüklerden herhangi birini kusurlu olarak ihlal ederse sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkmasından dolayı sigorta ettirenin sigorta sözleşmesini feshetme hakkı doğmaz.

12. HASARIN TAZMİNİ

 Hasarın usulüne uygun ve en kısa zamanda tazmin edilebilmesini sağlamak amacıyla, sigortalı aşağıdaki belgeleri sigortacı veya onun acentesine ibraz etmekle yükümlüdür:

12.1             Araç sürücüsü ve diğer görgü tanıklarının hasar ile ilgili beyanları,

12.2             Hamule senedi, ayrıca parsiyel taşımalarda yük listesi,

12.3             Hasar gören mallara ilişkin fatura nüshaları,

12.4             Hasar tazminat hakkı sahibinin hasarla ilgili talep belgesi, hasar faturası (Türkiye’de meydana gelen hasarlarda hasar miktarı sulh hukuk mahkemeleri tarafından tespit edilebilir),

12.5             Gerektiğinde avarya komiserinin raporu, polis tutanağı ve/veya ihbarda bulunulan veya kazanın kayıtlara geçirildiği polis karakolunun düzenleyeceği zabıt,

Sigortacı hasarla ilgili her türlü yazışmayı doğrudan doğruya tazminata hak kazanan tarafla yapabilir ve hasara ilişkin tazminat doğrudan ona ödeyebilir.

13. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

13.1             İşbu sözleşme, sigorta poliçesinin ön yüzünde belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve yine poliçe ön yüzünde belirtilen tarihde sona erer.

13.2             Sigortalı,

–                       ödemesi gereken primleri sözleşmenin “Beyan ve Ödeme Yükümlülüğü” maddesinde belirtilen esaslar dahilinde ödememesi, prim ödenmemesi halinde Türk Ticaret Kanununun 1295 ve 1297. Maddesi

hükümleri bu sözleşme için geçerli olacaktır.

–                       bu sözleşmenin istisna maddelerine uymaması,

–                       bu sözleşmenin öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

–                       hileli beyanlarda bulunması, bu sözleşmenin süresinden önce fesh edilmesi nedenidir.

             Ayrıca, sigortacıdan tazminat talebine sebebiyet veren bir olayın meydana gelmesi halinde, taraflar sigorta sözleşmesinin fesih hakkına sahiptir.

             Poliçeyi sigortacı feshettiği takdirde, bu husustaki ihbarın postaya verildiği günden itibaren 15 gün sonra sigorta sona erer ve sigortacı o tarihe kadar yapılan taşımalara ait prime hak kazanır.

              Feshin sigortalı tarafından talep edilmesi halinde ise fesih ihbarı ile poliçe sona erer ve o tarihe yapılan taşımaların primine sigortacı hak kazanır.

14. BORÇLARIN İFASI / YETKİLİ MAHKEME

14.1             Sigortalı bu sözleşme hükümleri gereğince sigortacıya yapacağı tüm bildirimler ile yapılması  gereken tüm prim ödemeleri, sözleşmede öngörülen kurallara göre ve belirlenen süreler zarfında sigortacının eline geçmişse, ifa edilmiş kabul edilecektir.

14.2             Bu sözleşme ilişkisinden kaynaklanacak ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

15. SİGORTA TEYİD BELGESİ

Sigortalı, bu CMR sigortasının varlığının kanıtlanması bakımından ve sigortalı talep ettiği takdirde her bir araç için geçerli bir Sigorta Teyid Belgesi verilir; araç sürücüleri bu belgeyi gerektiğinde ilgili kişilere gösterebilirler. Ancak bu sigorta teyid belgeleri tek başlarına geçerliliğe sahip olmayıp, yalnızca bu sözleşmeyle birlikte geçerli olacaktır. Bu sözleşmenin sona ermesi veya süresinden önce feshi halinde bu belgelerin geçerlilikleri de ortadan kalkacaktır.

16. KİŞİSEL KATILIM PAYI (TENZİL-İ MUAFİYET)

Sigortalının  her hasara kişisel olarak sigorta poliçesinde belirtilen miktarlarda iştirak eder. Bu kişisel katılım payı sigorta ettirenin tazminat ödemesinden peşin olarak indirilir.

17. RÜCU HAKKI

Sigortalının  kanuni temsilcisi, sigorta ettiren adına hareket eden yetkili kişiler ve şube yöneticileri veya sigortalı’nın yardımcı personeli kasten veya ağır ihmal sonucunda bir hasara sebebiyet verirlerse veya bu sözleşmede öngörülen yükümlülükler kusurlu olarak yerine getirilmezse sigortacının ödenen tazminatla ilgili olarak bu kişilere karşı rücu hakkı saklı kalacaktır.

18.ZAMAN AŞIMI

Sigorta sözleşmesinden doğan ve uyuşmazlığa neden olan tüm hak ve menfaatler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Ürün Sipariş Formu

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Önemli Duyuru!

 Denizay Sigorta

Senin ve Sevdiklerinin Yanında,

COVID-19 Artık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında

Covid-19 Tamamlayıcı Sigorta